هم میهنان مبارز
ملت مقاوم کوردستان تحت اشغال ایران

احزاب و جریانات سیاسی

جهان و خاورمیانە بە کل و علل الخصوص  کوردستان مرحلە حساس و سرنوشت سازی را در پیش رو دارد و نقشە خاور میانە از نو طرح ریزی و وارد فاز نوینی میشود.

ملت پنجاه ملیونی کورد کە سرزمینش بنام کوردستان نزدیک بە یک قرن است از سوی دولتهای اشغالگر ایران، سوریە، ترکیە و عراق  اشغال و تقسیم شدە است، اینک در راه اتحاد دوبارە و بهم پیوند دادن خاک و سرزمین کوردستان خواست استقلال طلبی سر دادە است و هم اکنون این خواست یک خواست ملی و همگانی است

فدرالیسم و مدلهایی از این نوع تنها اتلاف وقت و بە هدر دادن مبارزە و خون جوانان کوردستان است و هرگز جوابگوی خواست و آمال ملت کورد نیست.

حملە حکومت مرکزی عراق بە کوردستان باشور بخاطر برگذاری رفراندم استقلال نشانگر این واقعیت است کە حکومتهایی کە خاک کوردستان را اشغال کردەاند تا زمانی کە در ضعف باشند، بە بخشی از حق و حقوق ملت کورد اعتراف میکنند، اما بمحض آنکە پی بە وجود قدرت در خود بکنند، فتوای جهاد و حملە بە کوردستان را صادر میکنند .

با توجە بە تحولات منطقە و جهان  و با در نظر گرفتن حق تعین سرنوشت همچن یک اصل بین المللی و مشروع ، و همچنین خواست همگانی ملت کورد برای رسیدن بە استقلال، و ضرورت سیاسی در جهت تاسیس  یک جنبش استقلال خواه، جنبش استقلال طلبان کوردستان در راه تلاش برای آزادی خاک کوردستان اعلام موجودیت میکند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان، بر پایەی کوملە ژیکاف و جمهوری کوردستان بنیانگذاری میشود.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان،  جنبشی آزادیخواه، ملی و دمکرات کوردستان روژهلات است کە در جهت دستیابی بە استقلال کوردستان تحت اشغال ایران مبارزە میکند و هدفش تاسیس دولت مستقل کوردستان با شعار محوری استقلال برای کوردستان است.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، بە اصول و پرنسیبهای حقوق بشری مورد تائید سازمان ملل معتقد و باورمند است و قوانین بین المللی حقوق بشر را ارج مینهد.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان،  جنبشی لائیک و سکولار است و بر این باور است کە دین و مذهب باید از سیاست و حکومت جدا باشند و همزمان بە همە ادیان و آیین های مترقی و دمکرات احترام میگذراد.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، معتقد است کە حزب وسیلەایست برای رسیدن و دستیابی بە هدف، حزب باید در خدمت منافع ملی باشد نە در خدمت منافع شخصی.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، اعتقادی بە واژە ساختگی تمامیت ارضی ایران ندارد و ملت و جغرافیای ایران ساختە و پرداختە دست شونیسم فارس است و واژگانی جعلی هستند کە بە این بهانە و با این نام سعی در اسمیلە کردن دیگر ملل غیر فارس داشتەاند. خاک و جغرافیا، زمان و فرهنگ و کلتور، تاریخ و شناسنامە و هویت ملل غیر فارس توسط رژیم اشغالگر ایران استعمار و استثمار شدە است و بنام ایرانی از ملل دیگر سلب هویت شدە است . ایران و ایرانی تنها  نمایندە ملتی اشغالگر بنام فارس میباشد، جغرافیایی بنام ایران جعلی و ساختگی است زیرا این جغرافیا و نام ساختگی بر خاک و خون ملل غیر فارس بنیاد نهادە شدە است.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، برای رهایی از یوغ استبداد و  استعمارگری بنام ایران مبارزە میکند و مبارزەاش  برای نجات و ازادی  سرزمین کوردستان تحت اشغال ایران است . جغرافیای کوردستان تحت اشغال ایران شامل این مناطق میشود:

استانهای ایلام، کرماشان،سنەدژ،اورمیە،لورستان ولکستان و بخشی از خراسان شمالی، همچنین جنبش شهر کرماشان را بعنوان پایتخت دولت کوردستان پیشنهاد میکند.

 

از طریق زبانشناسان و متخصصان این رشتە با استفادە از همەی لهجەهای زبان کوردی زبان استاندارد و متحد کوردی مورد استفادە قرار میگیرد و زبان رسمی و اداری دولت کوردستان همان  زبان کوردی استاندارد و متحد خواهد بود.

تمامی لهجەهای زبان کوردی در مناطق خودشان از کتاب، روزنامە و آموزش و میدیا بهرەمند خواهند بود . زبان رسمی، زبان متحد و استاندارد کوردی و زبان دوم زبان انگلیسی پیشنهاد میشود

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، با تکیە بر ارادە ملت کورد در کوردستان تحت اشغال ایران و همچنین از طریق لوبیگری و همپیمانی با قدرتهای بزرگ جهانی کە دارای منافع مشترک با کوردستان هستند ، در جهت استقرار دولت کوردستان و بیرون کردن اشغالگران از خاک کوردستان تلاش میکند.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، ارتباط با کشورهای اروپایی، عربی، امریکا و اسرائیل را مشروع میداند و از ابراز و اعلام همکاری و همپیمانی با کشور و حکومتهایی کە خاک کوردستان را اشغال نکردەاند، ابا و ترسی نخواهیم داشت و منافع و دشمن مشترک میتوانند نقطە اشتراک ما  با این کشورها باشند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان، با راەاندازی فدراسیونی تحت عنوان استقلال طلبان کوردستان تلاش میکند کە همە استقلال طلبان را دور یک میز  گرد هم آوردە و در جبهەای مشترک و متحد برای آزادی و استقلال کوردستان باهم بە همکاری داشتە باشند، و در اینجا از تمامی احزاب و جریانات سیاسی معتقد بە استقلال دعوت میشود تا منافع حزبی و شخصی را کنار گذاشتە و در جهت رسیدن بە هدف مشترک و نهایی با هم همکاری کنیم.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، تلاش میکند رسانەای مستقل کە منعکس کنندە نظرات همەی استقلال خواهان کوردستان باشد راەاندازی کند، در همین راستا و در جهت پیشبرد این رسانە از دلسوزان و مبارزان کوردستان تقاضای کمک و همکاری مینمائیم.

جنبش استقلال طلبان کوردستان، با همەی ملل غیر فارس کە خاک و جغرافیای آنان نیز توسط ایران اشغال شدە است همکاری میکند و در همین راستا جبهەای مشترک برای استقلال خواهان ملتهای عرب الاحوازی، کوردها ، بلوچها، تورکهای آذربایجان،کاسپین و مازنیها،گیلکها و دیگر مللی را کە خوهان استقلال هستند تشکیل میدهد.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان، اتاقهای فکری برای ارائە نظریات و کار بر روی قانون اساسی، دولت داری و … با همفکری روشنفکران، نویسندگان،فعالین حوزەهای مختلف در کوردستان تحت اشغال ایران  تشکیل میدهد و با نشر کتاب، سخنرانی، سمینار ، کنفرانس و انتشار مقالات تلاش میکند در مورد استقلال خواهی بیشتر بە روشنگری بپردازد.

 

جنبش استقلال طلبان کوردستان

١٧ بفرانبار ٢٧١٨ کوردی برابر با ١٧دیماه ١٣٩٧خورشیدی و  ٧ ژانویە ٢٠١٩میلادی

 

رونوشت برای:

مردم شریف و مبارز کوردستان

احزاب و جریانات سیاسی کوردستان

میدیا  و رسانەهای عمومی

احزاب و سازمانهای ملل، بلوچ، عرب احوازی،تورک آذربایجانی، تورکمن، مازنی و کاسپین،گیلک و …

kurdistan.independence.movement@gmail.com