حدود یک هفتە است کە اعتراضاتی گستردە عراق را در برگرفتە و در بغداد و چند شهر جنوبی عراق اعتراضات همچنان ادامه دارد.
در این مدت بیش از صد نفر کشتە و هزاران نفر زخمی شدەاند. شهرهای مختلف عراق در این روزها شاهد اعتراض به بیکاری، نبود خدمات عمومی، فساد اداری ، ناکارآمدی دولت و دخالتهای رژیم ایران هستند.
این اعتراضات در واقع مرحلە دوم از بهار عربی است و مردم خواستار تغیر و سرنگونی رژیم کنونی عراق هستند.
همچنین دخالتهای ایران مردم عراق را بە تنگ آوردە و همچنان کە در شعارها مردم خواستشان را اینگونە بیان میکنند: آزادی برای عراق و اخراج رژیم ایران از عراق
رژیم ایران نقش اساسی را در سرکوب معترضان بدست گرفتە و بنا بر شواهد و مدارکی کە بدست ناراضیان افتادە است، جدای از میلیشیاهای حشد شعبی وابستە بە سپاه تروریستی پاسداران ایران، نیروهای سپاه قدس پاسداران ایران جهت سرکوب معترضان و کشت و کشتار و قتل و عام نقش اساسی و اصلی را ایفا میکنند.
معترضان در ویدیوهایی کە منتشر کردەاند ، اعلام داشتەاند کە نیروهای سرکوبگری کە در عراق در حال کشتار معترضان هستند از سوی سپاە و جمهوری اسلامی بە عراق فرستادە شدەاند.
رژیم ایران در داخل با مشکلات و معضلات جدی روبروست و در جامعە جهانی نیز کاملا در انزوا قرار گرفتە است،رژیم ایران با صدور انقلاب اسلامی و تروریسم و دخالت در امورات داخلی کشورهای منطقە سعی بر این دارد تا بعنوان یک ابر قدرت منطقەای خود را جلوه دهد.
اکنون ایران با دخالت در عراق و کشورهای دیگر منطقە چندین هدف شرورانە و اصلی را دنبال میکند، ایران میخواهد همیشە همسایگانش در بحران و جنگ بسر ببرند و در کل خاورمیانە امنیت ، آرامش و آسایش نداشتە باشد و با این سیاست بتواند جنگ را بە خارج از مرزهای ایران هدایت کند.
همچنین رژیم ایران میخواهد جامعە جهانی را بە مشکلات کشورهای همسایە ایران غافلگیر کردە و در ناآرامیهای منطقە بە راحتی بتواند در داخل ایران بر روی سرکوبهای داخلی سرپوش بگذارد.
رژیم و دولت عراق مستقیما از طرف سران و پاسداران ایرانی ادارە میشود و ایران بعنوان دولت سایە ادارە عراق را بر عهدە گرفتە است و این در حالیست کە رژیم ایران خود توان ادارە ایران را ندارد و مردم ایران در اوج فقر، بیکاری و سرکوب و کشت و کشتار بسر میبرند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن حمایت از خواست معترضان عراقی در خصوص اخراج ایران و محکوم کردن دخالتهای این رژیم در کشورهای منطقە و علی الخصوص در عراق از جامعە جهانی، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای وابستە بە سازمان ملل متحد و کشورهای منطقە میخواهد: جهت برقراری امنیت و آسایش و صلح در منطقە و جهان همە با هم و در کنار هم برای پایان دادن بە سر مار تروریسم بین المللی کە همانا جمهوری اسلامی ایران است، عاجلانە بە سیاستهای عجولانە ایران ، چە از طریق حملە نظامی و چە از طریق تقویت انقلاب مردم داخل ایران و همراهی اپوزسیون و پشتیبانی از احزاب و سازمانهای ملل غیر فارس ، پایان دهید.

جنبش استقلال طلبان کوردستان
٠٦/١٠/٢٠١٩ میلادی
١٤/٠٧/٢٧١٩ کوردی