آموزش‌وپرورش فرانسه شرح بخشی از تاریخ مبارزاتی مردم کردستان را برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به کتاب تاریخ سال آخر دبیرستانهای این کشور افزود.

تاریخ صدساله‌ی مبارزاتی مردم کردستان برای احقاق حقوق بر حق خویش تحت عنوان “کُردها، ملتی بدون دولت” بخش آخر کتاب تاریخ سال ۱۲ دبیرستان‌های فرانسه را تشکیل می‌دهد.

در این درس آمده است: حدود ۴۰ میلیون کرد در بخشی از جهان کە بسیاری از آنان برای استقلال مبارزه می‌کنند.

همچنین بخشی از این درس بە جدولی اختصاص یافت است  کە بە شرح مختصر تاریخ صد سالەی مبارزاتی مردم کردستان در چهار بخش کردستان تا برگزاری همەپرسی استقلال کردستان اختصاص‌یافته است. در این بخش آمده است” آری در همه‌پرسی استقلال کردستان عراق پیروز شد.”

همچنین سطوری از این درس بە توصیف نیروهای “پیشمرگە‌ی کردستان ” پراداخته پیشمرگه بە زبان فرانسوی پیوازی از مرگ ترجمه شده است.

یگان‌های مدافع زنان کردستان (ی‌پ‌ژ) نیز بخشی از این درس را به خود اختصاص داده است.

کشور فرانسه در ادامه‌ی روابط دیرینە با مبارزان کردستانی اکنون نیز روابط مستحکمی با  اقلیم کردستان دارد.

تهیە و تنظیم: Tawarikurdistan_Avin