رژیم اشغالگر ایرانی مدام سعی کردە است بە شیوەای سیستماتیک و برنامە ریزی شدە ، تاریخ، فرهنگ،
جغرافیا ، زبان و تمدن ملت بزرگ کاسپین را بە غارت و تاراج ببرد و در ملت فارس ادغام و در نهایت
آنرا محو و نابود کند.

رژیم ایران در جهت اسمیلاسیون فرهنگی،زبانی، جغرافیایی و تاریخی ملت کاسپین سالانە بە شیوەی
فکری و مالی ملیونها تومان هزینە کردە و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نورزیدە است.

اما غنای فرهنگ ، تاریخ، زبان و تمدن ملت کاسپین بە حدی بالا بودە و است کە رژیمهای استعمارگر
و اشغالگر هیچگاه نتوانستەاند بە این آرزوی شوم خود کە همانا محو و نابودی ملت کاسپین است دست
پیدا کنند و در برابر ارادە بزرگ این ملت شکست خوردەاند و نتوانستنەاند پیروز میدان باشند و نهایتا
در مقابل این ملت بە زانو درآمدەاند.

اکنون با وجود تاسیس حزب دمکراتیک کاسپین و تلاش و مبارزات همرزمانمان در این حزب، ملت
کاسپین دیگر بە مرحلەای نوین و مدرن از مبارزە گام برداشتە است .
جنبش استقلال طلبان کوردستان یک بار دیگر ضمن شادباش و تبریک سال نو بە ملت کاسپین دوست
و برادر ، از مبارزات مشترک بر ضد رژیمهای اشغالگر کوردستان و کاسپین و همبستگی مابین این
دو حزب استقبال میکند.

امیدواریم سال نو برای ملت کاسپین و دیگر ملل غیرفارس در جغرافیای جعلی ایران سالی سرشار از
جشن و خوبی باشد و امید است امسال سال پیروزی و رسیدن بە استقلال و آزادی و خواست ملی
ملتهای کورد، کاسپین،عرب الاحوازی، تورک آذری، بلوچ و … باشد.

یک بار دیگر این جشن بزرگ باستانی را بە ملت بزرگ کاسپین تبریک میگوییم.
زندە و پایدار باد همبستگی مبارزاتی ملل کورد، کاسپین،عرب الاحوازی، تورک آذری، بلوچ و …

جمال پورکریم
رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان
10اوت 2019 میلادی
19گلاویژ 2719 کوردی
19 مرداد ماه1398 خورشیدی