جمال پورکریم رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان:
از ملل غیر فارس(( ملت عرب الاحواز،ملت تورک آذربایجان جنوبی، ملت بلوچستان، ملت کاسپین ، ملت تورکمن و … )) کە خاکشان توسط اشغالگر ایرانی اشغال شدە است ، انتظار داریم:
در برابر جنیاتهای رژیم اشغالگر تورکیە و محکوم کردن تجاوز و حملە بە خاک و ملت کورد روژآوا در کوردستان تحت اشغال سوریە، موضع بگیرند.
بدون شک حملە و کشت و کشتار و قتل و عام مردم کوردستان روژآوا با هماهنگی میان رژیم ایران،سوریە و تورکیە صورت گرفتە است.
عدم موضع گیری شما ملل غیر فارس باعث نگرانی ماست و بە دوستی و همپیمانی ما لطمە وارد خواهد کرد و این در نهایت بنفع دشمن اصلی مان همانا رژیم ایران است

jamal poorkarim