هراس سران رژیم استعمارگر ایران از تاسیس و فعالیت جنبش استقلال طلبان کوردستان

کوردناسیون: سران رژیم اسلامی ایران از فعالیتهای سیاسی جنبش استقلال طلبان کوردستان در سطح کوردستان تحت اشغال ایران و همچنین حضور در مجامع بین المللی و پیوستن جوانان مبارز و ملی گرای کوردستان بە این جنبش، دچار هراس شدە و بە شیوەهای مختلف سعی بر تخریب رهبران جنبش دارند.
سایتها و رسانەهای وابستە بە رژیم اشغالگر ایران، از بدو تاسیس جنبش استقلال طلبان کوردستان صدها مقالە، تحلیل، خبر کذب و بە دور از واقعیات را منتشر و پخش نمودەاند.
سایتهای دیار و نادیار، اکام نیوز، هاوری، بولتن نیوز و … و در خارج از ایران پان ایرانیستها، سلطنت طلب و …و همچنین افرادی همچن علیرضا نوریزادە، شهرام همایون، حشمت اللە رئیسی، امید دانا و … همسو و هماهنگ با سیاستهای رژیم ایران حملات رسانەای خود را علیە رهبران جنبش استقلال طلبان کوردستان از جملە رهبر جنبش، جمال پورکریم براه انداختەاند.
ما بر این باوریم: هر کشور یا قدرتی اعم از آمریکا ، اسرائیل، سعودی ، اروپا و … و در کل هر کشوری ضد سیاستهای رژیم ایران گام بردارد، ما بعنوان دوست و همراه بە آنان مینگریم و دشمن ، دشمن را دوست میدانیم.
ما از این خرسندیم کە رژیم ایران در مورد جنبش ، چنین نگرشی دارد و اگر بغیر این بود متاثر میشدیم، در مجموع زمانی نگران خواهیم شد کە دشمن از ما بە خوبی یاد کند و آنگاه کە دشمن برایمان کف بزند باید نگران باشیم کە یک جای کارمان اشتباه و در خدمت رژیم است .

برخی از موارد را در اینجا منتشر میکنیم و قضاوت را بە ملت کوردستان میسپاریم.