جمهوری اسلامی ایران هر از چند گاهی با بە راه انداختن انتخابات نمایشی ، درصدد کسب مشروعیت در سطح بین المللی است و از این طریق میخواهد وا نمود کند کە همەی مردم در ایران بە شیوەی آزاد و دمکراتیک بە پای صندوقهای رای گیری میروند و نمایندگان واقعی و حقیقی و منتخب خود را انتخاب میکنند.
این در حالیست کە تمامی افرادی کە بعنوان کاندید خود را عرضە میکنند، از طرف سران این نظام مورد تائید قرار گرفتەاند و با دادن وعدە و وعیدهای دروغین مردم را فریب دادە و بە پای صندوقهای رای گیری میکشانند. سران رژیم ایران از مردم میخواهند کە بین بد و بدتر ، یکی را انتخاب و در پایان بە صلاحدید خود هر انکە را خود بیشتر میپسندند از صندوق در می آورند.

ایا برای ملتهای کورد، بلوچ، عرب الاحوازی، تورک آذربایجانی، کاسپین و تورکمان و … کە خاک و سرزمینشان توسط رژیم ایران اشغال شدە، بعد از بیش از چهل سال هنوز ماهیت این رژیم برایشان محرز نشدە است کە بنا بر گزارشات برخی از مردمان این ملتها همچنان خواهان شرکت در این انتصابات هستند؟

ایا در عرض برگزاری دهها دورە از نمایش خیمە شب بازی انتخابات توسط رژیم ایران، تاکنون وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در مناطق اشغالی روند رو بە رشد و ترقی را طی کردە است؟

آیا با حضور مردم در پای صندوقهای رای گیری،مشکلات و معضلات مردم اعم از بیکاری، گرانی، تورم، اعتیاد، فقر و فساد روند نزولی بە خود گرفتە است؟

آیا در چهار دهە گذشتە با شرکت در انتخابات، ماشین کشت و کشتار، سرکوب، شکنجە ، اعدام و زندان متوقف شدە یا سرعتش کاهش یافتە است؟

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن درخواست از ملت کوردستان تحت اشغال ایران در جهت تحریم فعالانە نمایش انتخابات اعلام میکند کە:
تمامی افرادی کە بعنوان نمایندە کاندید شدەاند، نمایندە،سخنگو و مجری دستورات رژیم ایران در کوردستان اشغالی هستند نە نمایندگان واقعی ملت کوردستان
تمامی افرادی کە با دادن وعدە و وعیدهای دروغین و توخالی در صدد گرم کردن تنور انتخابات هستند، مستقیما در تلاش ماندگاری رژیم و ادامە اشغال خاک کوردستان هستند .

هدف رژیم ایران از برگزاری انتخابات نمایشی تنها نمایش دادن مردم بعنوان سیاهی لشکر بودە و خواهد بود و رای دادن یا ندادن رای هیچ تاثیری در روند انتخابات نخواهد داشت ، چون کسانی را کە میخواهند از پیش انتخاب کردەاند.
رژیم ایران با نمایش دادن سیاهی لشکر و کشاندن مردم بە پای صندوقهای رای گیری ، میخواهد بە افکار و جامعە جهانی القا کند کە در ایران دمکراسی برقرار است و مردم آزادانە نمایندگان خود را انتخاب میکنند و بدین شیوە در صدد کسب مشروعیت برای خود میباشد.

جنبش استقلال طلبان کوردستان از مردم کوردستان درخواست دارد کە با عدم حضور در پای صندقهای رای گیری بە ایران و اشغالگری،بە استبداد و استعمار،بە زندان و اعدام، نە بگویید.

جنبش استقلال طلبان کوردستان

30ی ڕێبەندانی 2719ی کوردی
30ی بەهمەنی 1398ی هەتاوی
19ی فێوریەی 2020ی زایینی