جنبش استقلال طلبان کوردستان:
شورای مدیریت گذار ، شورای ملی مقاومت ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران ،
سلطنت طلب، شاهنشاهی و مشروطە خواه، ملی و مذهبی، مصدقی، شاپور بختیار،
فرشگرد و پهلویها، جریان همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و در نهایت
همەی احزاب و جریانات و سازمانهایی کە تحت نام ایران و ایرانی بودن فعالیت دارند
و اشغال خاک ملل غیر فارس(( کوردستان،بلوچستان،الاحواز،آذربایجان، ترکمنستان، کاسپین و …))
را بنام حفظ تمامیت ارضی ایران میپذیرند، تفاوتی با هم ندارند و همگی دارای
یک اساسنامە، یک مرامنامە و یک سیاست میباشند.
اینان ایمان آوردەاند کە ایران، یک پرچم، یک ملت
و یک زبان و جغرافیا و تاریخ دارد و آنهم چیزی جعلی
و ساختگیست بنام ایران و ملت ایرانی!

جنبش استقلال طلبان کوردستان تاکید میکند:
ایرانی نامیدن کورد،بلوچ،عرب،تورک آذری،
ترکمن، کاسپین و … در واقع سلب هویت است
از ملل غیر فارس.
ایران و ایرانی بودن تنها در خدمت ملت
فارس است و دیگر ملل را نمایندگی نمیکند.