ساریسا زنگی بند

“خطاب به مادران سرزمین همیشه سرفرازم کوردستان “

زیستن در دنیای مدرن امروزی توام شده است با دانش وآگاهی از محیط اطراف به مساحت تمام دنیا و درهر زمان همیشه آگاهی همراه خود مسولیت به ارمغان آورده است.
لازم است بدانیم و آگاه باشیم که تحت نام و منزلت انسان دارای حقوق اولیه می باشیم که یکی از مهمترین آنها هویّت است که ما را به خودشناسی سوق می هد.
هویّت یا کیستی در برگیرنده مجموعه خصوصیّات و مشخّصات اساسی فردی است کە در روابط اجتماعی، روانی، فرهنگی، فلسفی، زیستی و تاریخی ملی معنا پیدا میکند به عبارت دیگر معنا دهنده زندگی ما است، که فرد را از سایر گروه‌ها و هویتها متمایز میسازد.
حال باید این سوال را پرسید که کدام یک از شاخصه های هویتی در جغرافیای دروغین و کشور نامشروع ایران در حق ملت های گرفتار شده در این استبداد رعایت میشود؟
یقینا هیچکدام! در واقع این هویت جعلی ایرانی بودن است که باید تدریس شود و مردم نیز باید قبول کنند.

تفاوت ملتهای در جغرافیای جعلی ایران که هر کدام دارای فرهنگ (زبان، ارزشها و طرز تفکر، دین و معنویات، قوانین و ساسیت و…) و همچنین ریشه نژادی مختص به خود می باشند به وضوح نمایان است.
دراین میان تبعیض و نسل کشی(جینوساید) به وضوح در این جغرافیا دیده میشود و گریبان ملت های در بند فارس را گرفته که، به صورت سیستماتیک و نقشه ای کاملا مهندسی شده فرهنگ ملت های غیر فارس را پاکسازی میکنند.
مخصوصا زبان آنها را برای نابودی نشانه گرفته است زیرا زبان است کە به فکر و عمل تبدیل میشود.
فرزندان ما برای ابتدایی ترین حق خود که آموزش و پرورش می باشد باید به زبانی غیر از زبان مادری خود وارد این عرصه شوند و فاجعه به همینجا ختم نمی شود و با انجام تست زبان برای فارسی شناسی، قبل از مدرسه ادامه پیدا می کند!
نسل کشی فقط در قامت جسم و تن خلاصه نمی شود بلکه نسل کشی فرهنگی به مراتب فاجعه بارتر از خونریزی است.
در حال حاضر دشمنانان کورد در قالب چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه در راستای نسل کشی کوردها و زبان کوردی همین رویه را پیش گرفته اند.
ما ایمان داریم ملت مبارز و اندیشمند کورد نخواهند گذاشت خون فرزاد کمانگرها پایمال شود و انیسه جعفری ها و زهرا محمدی ها را تنها نمیگذارند.
اینجاست که ما زنها به عنوان نیمی از جامعه ومادر جامعه این نقش و مسولیت خطیر را بر عهده داریم، چون رسالتِ پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان به دوش ماست.
رشادت های زنان کورد در طول تاریخ نشانگر این است که میتوانیم باری دیگر با اقتدار مقابل این جنگ نرم بایستیم و حداقل مبارزه ما حرف زدن با فرزندانمان به زبان مادری و آشنا کردن آنها با تاریخ کوردستان است.
معنا و مفهوم نسل کشی در این پیام کاملا بارز است چون با آگاهی از اینکه مادران عزیز سرزمینم کوردستان ازحق یادگیری زبان مادری محروم بوده اند و فرزندانمان نیز همچنین؛ برای ساده ترین روابط با همزبانهایم باید به زبان اشغالگر فارس بنویسم و این آزرده ترین حالت برای منِ کورد است چون با دوباره کردن زبان فارسی تداعی گر استعمار، اشغال، شکنجه، اعدام و تحقیر برایتان شده ام. ولی مطمئن هستم با کمک و همفکری هم میتوانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم و بە سربلندی و سرافرازی برسیم.


ساریسا زنگی بند
معاون رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان