مردم آزادیخواه و انقلابی کوردستان
همچنان کە مطلع هستید در چند روز اخیر سران رژیم ایران با تزریق امپولهای الودە، شماری از ساکنین چنار محمودی لوردگان بە ویروس ایدز مبتلا شدەاند و این اقدام رژیم ایران با واکنش و اعتراضات گستردە مردم روبرو شدە است.
مردم معترض و بە تنگ آمدە از ظلم و جنایات رژیم ایران بە خیابان آمدەاند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدهند، نیروهای نظامی وابستە بە رژیم ایران دست بە سرکوب و کشت و کشتار مردم زدەاند و شماری از مردم جان باختە و زخمی شدەاند.
در حمایت از مردم لوردگان ، لورهای اصفهان، ایلام، کازرون، و چهارمحال و بختیاری نیز بە خیابان‌ها آمدە و شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدهند.
ما بعنوان جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن اعلام حمایت از معترضین، از ملت کورد در شهر و استانهای دیگر کوردستان و همچنین از ملتهای دوست و همپیمان(( الاحواز، بلوچستان، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان، کاسپین و …)) خواستاریم کە از این اعتراضات برحق مردم لوردگان حمایت کنید و موج اعتراضات سرتاسری در ایران را پرخروشتر کنید.
رژیم فاسد و تروریست ایران از هیچ ترفندی در جهت نابودی ملتهای غیر فارس دریغ نمی ورزد و میخواهد تا جایی کە در توان دارد خاک و خون این مردمان را همانند استعمارگری ظالم بە تاراج و نابودی بکشاند.
آزادی و سقوط دیکتاتوری حاکم بر سرزمینهای اشغالی کوردستان، آلاحواز، آذربایجان، بلوچستان، کاسپین، ترکمنستان و … نزدیک است.
جنبش استقلال طلبان کوردستان
٠٦/١٠/٢٠١٩ میلادی
١٤/٠٧/٢٧١٩ کوردی