بنا بە گزارشات و بە استناد بە بیانییە «جنبش مبارزه عربی آزادی‌بخش الأحواز» حبیب فرج‌الله چعب معروف به «حبیب أسیود» شهروند سوئدی.احوازی و رهبر پیشین حركة النضال العربي لتحرير الأحواز‎ و از مبارزان راه آزادی الاحواز توسط رژیم ایران ربودە شدە است.

اکنون با گذشت نزدیک بە ٢٠ روز از سرنوشت ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست اما برخی از گزارشات حاکی از آنست کە ایشان از سوئد بە مقصد یکی از کشورهای عربی سفر کردە و در بین راه در فرودگاه استانبول ترکیە ترانزیت داشتە است، بنا بر گزارشات ایشان در اوایل ماه اکتبر امسال از سوی مقامات امنیتی رژیم ترکیە دستگیر و در چند روز گذشتە از سوی ترکیە بە ایران تحویل دادە شدە است.

ترور و آدم ربایی از شاخصەهای بارز دو رژیم ضد بشری ایران و ترکیە است و این نە اولین بار است و نە اخرین بار خواهد بود.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن حمایت از جنبش الاحواز از دولت سوئد و مجامع بین المللی و حقوق بشری جهانی و منطقەای تقاضا دارد کە جهت آزادی و محافطت از جان آقای حبیب اسیود اقدامات لازم را بعمل بیاورند.

همچنین جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن جنایات رژیمهای تورکیە و ایران، از فعالین سیاسی ملل غیر فارس کە علیە رژیم ایران بە مبارزە برخاستەاند تقاضا دارد کە از سفر بە کشورهای همسایە و همجوار ایران خودداری کنند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ٣٠ اکتبر ٢٠٢٠