جنبش استقلال طلبان کوردستان: افرادی کە بیانیە همبستگی و ائتلاف فعالان...

0
کوردناسیون: تهیە و تنظیم: Tawarikurdistan عدەای از فعالان عرصە سیاسی کوردستان تحت اشغال ایران در مورخە ٢٦ فروردین ١٣٩٩ بیانیەای تحت عنوان همبستگی و ائتلاف فعالان...

تحریم انتخابات

0
جمهوری اسلامی ایران هر از چند گاهی با بە راه انداختن انتخابات نمایشی ، درصدد کسب مشروعیت در سطح بین المللی است و از...

جنبش استقلال طلبان کوردستان: افرادی کە بیانیە همبستگی و ائتلاف فعالان...

0
کوردناسیون: تهیە و تنظیم: Tawarikurdistan عدەای از فعالان عرصە سیاسی کوردستان تحت اشغال ایران در مورخە ٢٦ فروردین ١٣٩٩ بیانیەای تحت عنوان همبستگی و ائتلاف فعالان...

تحریم انتخابات

0
جمهوری اسلامی ایران هر از چند گاهی با بە راه انداختن انتخابات نمایشی ، درصدد کسب مشروعیت در سطح بین المللی است و از...