وضعیت نابسامان جمهوری اسلامی چە در داخل ایران و چە در خارج و قرار گرفتن این رژیم درسراشیبی و لبە سقوط ، سران این رژیم را وادار کردە است کە در داخل مرزهای جعلی و ساختگی ایران، ماشین اعدام، زندان ، سرکوب و کشت و کشتار را سرعت ببخشند و در خارج از ایران نیز بە شیوەهای گوناگون از ترور رهبران سیاسی ملتهای غیرفارس گرفتە تا صرف هزینەهای گزاف و امتیازدهی بە کشورهای اروپایی، درصدد آن هستند کە چند صباحی دیگر را بە عمر رو بە پایانشان بیفزایند.
ترور رهبران سیاسی کوردستان،د.قاسملو و د.شرفکندی و همچنین ترور احمد مولا نیسی و ترور نافرجام حبیب جبر از رهبران سیاسی عرب الاحواز نمونەهای روشنی از تروریستم دولتی رژیم ایران هستندکە در نمونە اخیر دولت دانمارک رسما جمهوری اسلامی ایران را بە تلاش برای ترور رهبران الاحوازی محکوم کرد.
جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی در ایران با اعطای امتیازات اقتصادی بە برخی از کشورهای اروپایی تلاش کردە است کە بە طرق مختلف فشار بر احزاب جدی و رهبران این احزاب را شدت بیشتری ببخشد.
در همین راستا سە تن از رهبران سیاسی عرب الاحوازی بنامهای حبیب جبر ، یعقوب حر التستری ، ناصر جبر توسط دولت دانمارک و همچنین عیسی مهدی الفاخر از فعالین رسانەای شبکە احوازنا وابستە بە لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز در هلند را بە بهانە واهی و بنا بە درخواست رژیم ایران دستگیر کردەاند و همچنین کانال رسانەای و تلویزیونی احوازنا در هلند را متوقف کنند.
جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن و براز نگرانی از این اقدام دولتهای دانمارک و هلند، خواستار رسیدگی جدی و قضایی بە پروندە فعالین سیاسی عرب الاحواز بدور از اعمال نفوذ سیاسی است کە بە باور ما این اقدامات تحت تاثیر رژیم اسلامی ایران صورت گرفتە است.
امیدواریم سیستم قضایی دانمارک مستقل و عادلانە با این قضیە برخورد نمایند

جنبش استقلال طلبان کوردستان
9 فوریە 2020 میلادی