ترس رژیم ایران از ملت آذربایجان جنوبی ،جمهوری اسلامی را بە حمایت از ارمنستان واداشتە است.

در این میان ملت آذربایجان باید هوشیارانە تر عمل کنند ، چون رژیم ایران سعی دارد روال و شیوە اعتراضات در شهرهای تبریز و تهران و اردبیل را از طریق سر دادن شعارهایی علیە ملت کورد و با تفرقە اندازی میان این دو ملت بە نفع خود پیش ببرد.

در تظاهراتهایی کە در آذربایجان جنوبی در جریان است ، متاسفانە برخی افراد شعارهایی تحت عنوان (کورد، فارس، ارمنی . آذربایجان دشمنی. )سر دادند کە این شعار بدون شک برنامە ریزی شدە از سوی رژیم و عواملش میباشد و در راستای خدمت بە ماندگاری رژیم ایران است.

دو ملت کورد و تورک آذربایجانی دهها درد مشترک و دشمنی مشترک بنام ایران را داریم و اتحاد ما ترس دشمن را بیشتر و نابودیش را محتملتر خواهد کرد .

احساس ملی و حمایت ملت آذربایجان جنوبی از ملت و دولت آذربایجان شمالی ستودنی و بجاست، همچنان کە حمایت من کورد از بخشهای دیگر اشغال شدە کوردستان وظیفە و درکی ملیست.
در ضمن هر گونە دخالت غیر مسالمت آمیز ایران و تورکیە محکوم است .
منطقە مورد مناقشە دو کشور ، طبق قراردادهای بین المللی و سازمان ملل ، بخشی از خاک آذربایجان است کە توسط ارمنستان بە اشغال درآمدە است ، اما این نکتە را هم فراموش نکنیم کە در هر دو کشور آذربایجان شمالی و ارمنستان و مخصوصا در منطقە مورد مناقشە و جبهە جنگ ، کوردهایی ساکن هستند کە در محدودەای از تاریخ دارای حکومتی خودمختار با نام کوردستان سور بودەاند.

جمال پورکریم
رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان
۷ اکتبر ۲٠۲٠